Tłumaczenie świadectwa zgodności z wymogami dla półfabrykatów z klejonego warstwowo drewna sosnowego, wydanego przez Instytut Technologii Drewna.

Tłumaczenie z języka polskiego na włoski.

IT

Attestazione per semilavorati in legno

ATTESTAZIONE

Oggetto della valutazione: Semilavorati in pino lamellare per la produzione dei diversi elementi di carpenteria in legno per esterni, incollati con la colla XXX + indurente

Elenco delle prove:
1) Verifica della qualità del legno secondo la norma PN-EN 942:2008.
2) Verifica della conformità delle caratteristiche della colla utilizzata ai requisiti della norma PN-EN 204:2004 classe D4.
3) Verifica della resistenza della colla alla temperatura di 80°C.
4) Verifica delle dimensioni, delle curvature, della superficie e dell’aspetto dei semilavorati.
5) Verifica dell’umidità dei semilavorati.
6) Verifica della precisione e della qualità dell’incollatura degli strati del legno dei semilavorati.
7) Verifica della resistenza dei giunti di colla e della resistenza all’acqua per le classi di utilizzo: SC2 e SC3.
8) Controllo della densità del legno.
9) Controllo della resistenza a flessione e del modulo di elasticità a flessione dei semilavorati.
10) Controllo della resistenza all'acqua e della resistenza a flessione dei giunti a pettine.

Documenti di riferimento
Norme: PN-EN 13307-1:2007 (...) e Accordi di Accettazione ITB UA GS III

Decisione:
I semilavorati di pino lamellare prodotti dalla società XXX Sp. z o.o. incollati con la colla XXX + indurente sono conformi ai requisiti di cui nei documenti di riferimento.

La presente Attestazione è valida entro il:

Allegati: Rapporto delle prove n. ABC123/2017

PL

Świadectwo dla półfabrykatów z drewna

ŚWIADECTWO

Przedmiot oceny: Półfabrykaty z klejonego warstwowo drewna sosnowego do produkcji różnych elementów stolarki drewnianej zewnętrznej, sklejane klejem XXXX + utwardzacz

Wykaz oznaczeń:
1) Sprawdzenie jakości drewna wg PN-EN 942:2008.
2) Sprawdzenie zgodności stosowanego kleju z wymaganiami normy PN-EN 204:2002 dla klasy D4.
3) Sprawdzenie odporności kleju na działanie temperatury 80°C.
4) Sprawdzenie wymiarów, krzywizn, powierzchni i wyglądu półfabrykatów.
5) Sprawdzenie wilgotności półfabrykatów.
6) Sprawdzenie dokładności i jakości sklejenia warstw drewna w półfabrykatach.
7) Sprawdzenie wytrzymałości spoin klejonych i odporności na wodę dla klas użytkowania: SC2 i SC3.
8) Zbadanie gęstości drewna.
9) Zbadanie wytrzymałości na zginanie i modułu sprężystości przy zginaniu półfabrykatów.
10) Zbadanie wodoszczelności i wytrzymałości na zginanie łączy klinowych.

Dokumenty odniesienia: Normy PN-EN 13307-1:2007 (...) oraz Ustalenia Aprobacyjne ITB UA GS III

Orzeczenie:
Półfabrykaty z klejonego warstwowo drewna sosnowego firmy XXX Sp. z o.o. sklejane klejem XXX + utwardzacz spełniają wymagania określone w dokumentach odniesienia.

Okres ważności świadectwa:

Załączniki: Sprawozdanie z badań nr ABC123/2017

Zobacz inne podobne teksty paralelne

Bezpieczeństwo linii produkcyjnej

Instrukcja obsługi i konserwacji automatycznej linii odlewniczej

219

Regały przemysłowe

Oferta na dostawę metalowych regałów przemysłowych

177

Problemy ze sprzęgłem

Reklamacja sprzęgła

263

Suszarnia przemysłowa

Opis suszarni przemysłowej do wyrobów ceramicznych

387

Elektryka

Osprzęt elektryczny

550

loading loading

Czekaj...

Website made by Zerouno Software S.r.l.