Tłumaczenie z języka włoskiego na polski.

Fragment jednego z formularzy stosowanych we Włoszech do składania oświadczenia o dochodach osiąganych przez osoby fizyczne.
Trzecia druga dokumentu. Ciąg dalszy nastąpi...

IT

Modello di dichiarazione redditi

REDDITI
QUARDO RN

Determinazione dell'IRPEF

RN1 REDDITO COMPLESSIVO (Sommare tutti i redditi Irpef)
Credito per fondi comuni di qui ai quadri RF, RG e RH
Perdite compensabili con credito per fondi comuni
Reddito minimo da partecipazione in società non operative

RN2 Deduzione per abitazione principale
RN3 Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP34)
RN4 REDDITO IMPONIBILE
RN5 IMPOSTA LORDA
RN6 Detrazione per coniuge a carico
RN7 Detrazione per figli a carico
RN8 Ulteriori detrazioni per figli a carico
RN9 Detrazione per altri famigliari a carico
RN10 Detrazione per redditi di lavoro dipendente
RN11 Detrazione per redditi di pensione
RN12 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi
RN13 TOTALE DETRAZONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN12)

RN14 Detrazione canoni di locazione (Sez. VI del quadro RP)
Totale detrazione
Credito residuo da riportare al rigo RN27 col. 2)

RN15 Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP22)
RN16 Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP38)
RN17 Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP42)
RN18 Detraziione per gli oneri di cui alla Sezione IV del Quadro RP
RN21 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN22 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie
RN23 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
RN24 Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5-RN21-RN25, indicare zero se il risultato è negativo)

RN27 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli)
RN28 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative)
RN29 Crediti d'imposta
Fondi comuni
Altri crediti d'imposta
RN30 RITENUTE TOTALI (riportare la somma delle ritenute indicate nei singoli quadri)
di cui sospese
di cui altre ritenute subite
RN31 DIFFERENZA (RN26 - RN27 col. 2 - RN28 col. 2 - RN29 col. 1 - RN30 col. 3)
se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno

RN32 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi
RN33 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
RN34 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
RN25 ACCONTI
di cui ceduti
di cui sospesi
RN36 Restituzione bonus
RN37 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti
Ulteriore detrazione per figli
Detrazione canoni locazione
RN38 Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 1234
Trattenuto dal sostituto
Credito compensato
Rimborsato dal sostituto
RN39 BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE

RN40 IMPOSTA A DEBITO
RN41 IMPOSTA A CREDITO
RN42 RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA

PL

Formularz podatkowy

DOCHODY
ARKUSZ RN

Obliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych

RN1 DOCHODY RAZEM (Suma wszystkich dochodów opodatkowanych podatkiem PIT)
Zaliczki z funduszy powierniczych, wyszczególnionych w arkuszach RF, RG i RH
Straty wyrównane zaliczkami z funduszy powierniczych
Dochód minimalny z uczestnictwa w spółkach nieoperacyjnych

RN2 Odliczenie z tytułu głównego miejsca zamieszkania
RN3 Koszty odliczalne (wpisać wartość z pozycji RP34)
RN4 DOCHÓD PODLEGAJĄCY OPODATKOWANIU
RN5 PODATEK BRUTTO
RN6 Ulga na współmałżonka na utrzymaniu
RN7 Ulga na dzieci na utrzymaniu
RN8 Dalsze ulgi na dzieci na utrzymaniu
RN9 Ulga na innych członków rodziny na utrzymaniu
RN10 Ulga podatkowa dla osób o niskich dochodach pracowniczych
RN11 Ulga podatkowa dla osób o niskich dochodach emerytalnych
RN12 Ulga podatkowa dla osób o niskich dochodach pracowniczych i innych
RN13 RAZEM ULGI NA CZŁONKÓW RODZINY NA UTRZYMANIU I DLA OSÓB O NISKICH DOCHODACH PRACOWNICZYCH (suma pozycji od RN6 do RN12)

RN14 Ulga na czynsz (Część VI arkusza RP)
Razem ulga
Pozostaje ulga, wpisać w poz. RN27 kol. 2)

RN15 Ulga na koszty wymienione w Części I Arkusz RP (19% wartości z pozycji RP22)
RN16 Ulga na wydatki wymienione w Części III Arkusz RP (41% wartości z pozycji RP38)
RN17 Ulga na wydatki wymienione w Części III Arkusz RP (36% wartości z pozycji RP42)
RN18 Ulga na koszty wymienione w Części IV Arkusz RP
RN21 RAZEM ULGI PODATKOWE

RN22 Ulga na wydatki zdrowotne dla określonych chorób
RN23 Ulga podatkowa na zakup pierwszego domu
RN24 Ulga podatkowa na zwiększenie zatrudnienia
RN25 RAZEM POZOSTAŁE ULGI PODATKOWE

RN26 PODATEK NETTO (RN5-RN21-RN25; jeżeli wynik jest ujemny, wpisać zero)

RN27 Pozostałe ulgi na osoby o niewystarczających dochodach (z czego dalsza ulga na dzieci)
RN28 Zaliczki podatkowe od dochodu wypracowanego za granicą (z czego dotyczące podatku krajowego)
RN29 Ulgi podatkowe
Fundusze powiernicze
Pozostałe ulgi podatkowe
RN30 RAZEM POTRĄCENIA (wpisać sumę potrąceń podanych podanych w poszczególnych arkuszach)
z czego wstrzymane
z czego inne potrącenia naliczone
RN31 RÓŻNICA (RN26 - RN27 kol. 2 - RN28 kol. 2 - RN29 kol. 1 - RN30 kol. 3)
jeżeli wartość jest ujemna, wpisać wartość poprzedzoną znakiem minus

RN32 Zaliczki podatku od firm i pracowników niezależnych
RN33 NADPŁATA PODATKU WYNIKAJĄCA Z POPRZEDNIEJ DEKLARACJI
RN34 NADPŁATA PODATKU WYNIKAJĄCA Z POPRZEDNIEJ DEKLARACJI WYRÓWNANA W FORM. F24
RN35 ZALICZKI
z czego przeniesione
z czego wstrzymane
RN36 Zwrot ulgi
RN37 Kwoty zwrócone przez płatnika na ulgi na osoby o niskich dochodach
Dalsza ulga na dzieci
Ulga na czynsz
RN38 Podatek PIT do potrącenia lub do zwrotu obliczony w formularzu 1234
Potrącenie przez płatnika
Ulga wyrównana
Zwrot przez płatnika
RN39 ULGA SPECJALNA NA RODZINY

RN40 PODATEK NALEŻNY
RN41 PODATEK WPŁACONY ZALICZKOWO
RN42 POZOSTAŁO Z ULG I NADPŁAT PODATKOWYCH

Other similar parallel texts

Modello di dichiarazione redditi

Modello e istruzioni di dichiarazione redditi (prima parte)

523

Modello di dichiarazione redditi

Modello e istruzioni di dichiarazione redditi (seconda parte)

419

loading loading

Loading...

Website made by Zerouno Software S.r.l.