IT

Essiccatoio industriale

DESCRIZIONE GENERALE DELLA MACCHINA

L’essiccatoio tipo XXX è un essiccatoio finitore che può essere montato su qualsiasi linea di stoccaggio. La struttura modulare è costituta da 2 pareti laterali ed una volta. Tale struttura viene fissata direttamente sul pavimento, ed è pertanto priva di fondale.

Le pareti laterali sono costituite da una struttura in carpenteria metallica; esternamente vi è fissato un pannello isolante, mentre internamente vi è fissata una lamiera forata.
La volta portante, è anch’essa costituita da una struttura in carpenteria.

L’aria calda che alimenta la macchina può provenire o dal camino dell’aria di raffreddamento di un forno, o da un generatore di calore in vena d’aria. Tale aria scorre attraverso un condotto ricavato nella struttura dell volta, scende nelle pareti ed entra nel tunnel di essiccamento attraverso i fori praticati sulla lamiera che delimita internamente le pareti stesse.
Sulla macchina sono presenti un ventilatore di mandata e uno di aspirazione. Una valvola temporizzata, collocata nel condotto di volta, fa si che l’aria venga inviata ora nella parete di destra, ora nella parete di sinistra; in questo modo, mentre nella parete di destra si manda aria calda secca, dalla parete di sinistra si aspira aria calda umida e viceversa.

Viene installata la seguente strumentazione:
a) pressostato sulla mandata dell’aria calda secca; se il ventilatore di mandata si arresta, il pressostato manda il quadro elettrico in allarme.
b) depressostato sull’aspirazione dell’aria calda umida; se il ventilatore di aspirazione si arresta, il depressostato manda il quadro elettrico in allarme,
Nel caso la macchina sia dotata di generatore di calore viene installata la seguente strumentazione aggiuntiva:
c) termocoppia in Cr-Al posizionata sulla mandata dell’aria calda all’interno dell’essiccatoio. Tale termocoppia rileva la temperatura dell’aria calda inviando il segnale all’autoregolatore posizionato sul quadro elettrico; l’autoregolatore provvede quindi a regolare il generatore di calore.
Il generatore di calore è poi dotato di un gruppo di riduzione del combustibile, sul quale sono installati un allarme di minima e uno di massima pressione.

Nel caso la macchina non sia dotata di generatore, al posto della termocoppia in Cr-Al (punto c) viene installato un termometro bimetallico che permette di controllare la temperatura dell’aria proveniente dal camino di raffreddamento del forno.
Sul quadro elettrico sono posizionati:
- pulsante marcia-arresto del ventilatore di mandata,
- pulsante marcia-arresto del ventilatore di aspirazione,
- pulsante marcia-arresto del generatore di calore (se installato),
- autoregolatore XP (se installato il generatore),
- selettore per la valvola di inversione dei flussi dell’aria,
- allarme acustico,
- interruttore generale.

PL

Suszarnia przemysłowa

OGÓLNY OPIS MASZYNY

Suszarnia typu XXX to suszarnia wykorzystywana w końcowym etapie procesu, którą można instalować na każdej linii magazynowej. Modułową konstrukcję tworzą 2 ściany boczne i sklepienie. Konstrukcja ta jest mocowana bezpośrednio do posadzki, dlatego też nie ma podstawy.

Ściany boczne są wykonane z metalowej konstrukcji szkieletowej. Na zewnątrz zamocowany jest panel izolujący, natomiast wewnątrz perforowana blacha.
Sklepienie nośne również ma konstrukcję szkieletową.

Gorące powietrze wchodzące do maszyny może być wdmuchiwane albo z komina chłodzenia pieca, albo z kanałowego generatora ciepła. Powietrze przepływa przewodem wykonanym w konstrukcji sklepienia, spływa po ścianach i wpływa do tunelu suszącego poprzez otwory wykonane w blasze pokrywającej wewnętrzną stronę ścian.
Maszyna jest wyposażona w wentylator nawiewny i wywiewny. Sterowany czasowo zawór, zainstalowany w przewodzie w sklepieniu, kieruje przepływ powietrza raz na ścianę prawą, raz na lewą. W ten sposób, kiedy gorące, suche powietrze jest nawiewane na ścianę prawą, ze ściany lewej jest wywiewane powietrze gorące i wilgotne, i odwrotnie.

W suszarni jest zainstalowany poniższy sprzęt:
a) czujnik ciśnienia po stronie nadmuchu gorącego, suchego powietrza; jeżeli wentylator nadmuchowy się zatrzyma, czujnik ciśnienia włącza alarm na szafie elektrycznej.
b) czujnik podciśnienia po stronie wywiewu gorącego, wilgotnego powietrza; jeżeli wentylator wywiewny się zatrzyma, czujnik podciśnienia włącza alarm na szafie elektrycznej.
Jeżeli maszyna jest wyposażona w generator ciepła, instalowane są również poniższe urządzenia dodatkowe:
c) termopara wykonana z materiału Cr-Al, umieszczona po stronie nadmuchowej gorącego powietrza, wewnątrz suszarni. Ta termopara mierzy temperaturę gorącego powietrza i przesyła sygnał do automatycznego regulatora zamontowanego w szafie elektrycznej. Regulator steruje generatorem ciepła.
Generator ciepła jest również wyposażony w zespół redukcji paliwa, na którym zainstalowano czujnik alarmu ciśnienia minimalnego i ciśnienia maksymalnego.

Jeżeli maszyna nie ma generatora, w miejscu termopary z materiału Cr-Al (punkt c) instalowany jest termometr bimetaliczny, umożliwiający kontrolowanie temperatury powietrza przychodzącego z komina chłodzenia pieca.
Na szafie elektrycznej znajdują się:
- przycisk włączania-wyłączania wentylatora nawiewnego,
- przycisk włączania-wyłączania wentylatora wywiewnego,
- przycisk włączania-wyłączania generatora ciepła (jeżeli jest),
- automatyczny regulator XP (jeżeli zainstalowano generator),
- przełącznik zaworu odwracającego kierunek przepływu powietrza,
- dźwiękowy sygnalizator alarmowy,
- wyłącznik główny.

Other similar parallel texts

Sicurezza della linea produttiva

Manuale d'uso e manutenzione di un'isola robotizzata per la colata in gravità

220

Scaffali industriali

L'offerta per la fornitura di scaffalature metalliche

177

Problemi alla frizione

Reclamo relativo alla frizione difettosa

264

Elettricità

Apparecchiatura elettrica

550

Prevenzione di lesioni

Una sezione del manuale d'uso di un elevatore, relativo alla prevenzione di lesioni

662

loading loading

Loading...

Website made by Zerouno Software S.r.l.