IT

Modello di dichiarazione redditi

Codice fiscale: ABCDEF12A34L567C

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF.
Per scegliere, firmare in uno solo dei riquadri.

- Stato
- Chiesa cattolica
- Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
- Assemblee di Dio in Italia
- Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia
- Unione Comunità Ebraiche Italiane

In caso di scelta non espressa da parte del contribuente, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

-----------------------------------------------------------------------------

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF.
Per scegliere, firmare in un solo dei riquadri. Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario.

- Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art.10, c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 460 del 1997.
- Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università
- Finanziamento della ricerca sanitaria
- Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contributente
- Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge

FIRMA
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

-----------------------------------------------------------------------------

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le casselle che interessano)

Familiari a carico
Invio avviso telematico all'intermediario

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

Firma del contribuente (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

-----------------------------------------------------------------------------

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario
N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione
Ricezione avviso telematico
Data dell'impegno
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

-----------------------------------------------------------------------------
VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

-----------------------------------------------------------------------------

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso del certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
Si attesta la certificazione ai sensi dell art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

PL

Formularz podatkowy

Kod identyfikacji podatkowej: ABCDEF12A34L567C

WYBÓR PRZEZNACZENIA OŚMIU PROMILI PODATKU OD DOCHODU OSÓB FIZYCZNYCH.
Aby wybrać, złożyć podpis tylko w jednej rubryce.

- Państwo
- Kościół katolicki
- Kościół adwentystów dnia siódmego
- Zbory boże we Włoszech
- Unia Katolicka Zborów Waldensów i Metodystów
- Kościół Ewangelicko-Luterański we Włoszech
- Unia Społeczności Żydowskich we Włoszech

Jeżeli podatnik nie dokona wyboru, nieprzydzielona kwota podatku zostaje przydzielona proporcjonalnie na podstawie podanych wyborów. Nieprzydzielone kwoty leżące w gestii zborów bożych oraz kościołów Waldensów Unii Katolickiej kościołów Waldensów i Metodystów zostają przekazane administracji państwowej.

-----------------------------------------------------------------------------

WYBÓR PRZEZNACZENIA PIĘCIU PROMILI PODATKU OD DOCHODU OSÓB FIZYCZNYCH.
Aby wybrać, złożyć podpis tylko w jednej rubryce. W niektórych przypadkach można podać kod identyfikacji podatkowej beneficjenta.

- Wsparcie organizacji wolontariatu oraz innych organizacji non-profit pożytku społecznego, stowarzyszeń promocji społecznej oraz zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji działających w sektorach wymienionych w art. 10, c. lit. a) Rozporządzenia z mocą ustawy nr 460 z 1997 r.
- Finansowanie badań naukowych i uniwersyteckich
- Finansowanie badań zdrowotnych
- Wsparcie działań społecznych prowadzonych przez gminę zamieszkania podatnika
- Wsparcie amatorskich stowarzyszeń sportowych, prawnie zarejestrowanych dla celów sportowych przez Włoski Narodowy Komitet Olimpijski

PODPIS
Kod identyfikacji podatkowej beneficjenta (ewentualnie)

Ponadto, w związku z podanymi informacjami na temat przetwarzania danych uściśla się, iż dane osobowe podatnika będą wykorzystane wyłącznie przez Urząd Skarbowy w celu zrealizowania wyboru.

-----------------------------------------------------------------------------

PODPIS DEKLARACJI
Podatnik oświadcza, iż wypełnił i załączył następujące tabele (zaznaczyć odpowiednie pola)

Członkowie rodziny na utrzymaniu
Wysłanie elektronicznego wezwania do podmiotu pośredniczącego

ZŁOŻENIE PODPISU OZNACZA RÓWNIEŻ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE WRAŻLIWYCH DANYCH OSOBOWYCH, PODANYCH EWENTUALNIE W DEKLARACJI

Podpis podatnika (lub osoby składającej deklarację w imieniu innych osób)

-----------------------------------------------------------------------------

ZOBOWIĄZANIE DO PRZESŁANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wypełnia podmiot pośredniczący

Kod identyfikacji podatkowej podmiotu pośredniczącego
Nr wpisu do rejestru Centrów Pomocy Podatkowej
Zobowiązanie do przesłania deklaracji drogą elektroniczną
Otrzymanie zawiadomienia drogą elektroniczną
Data zobowiązania
PODPIS PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

-----------------------------------------------------------------------------

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI
Wypełnia pracownik Centrum Pomocy Podatkowej lub doradca podatkowy
Kod identyfikacji podatkowej urzędnika Centrum Pomocy Podatkowej

Potwierdza się zgodność, w myśl art. 35 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 241/1997

----------------------------------------------------------

CERTYFIKAT PODATKOWY
Wypełnia doradca podatkowy

Kod identyfikacji podatkowej doradcy podatkowego
Kod identyfikacji podatkowej lub NIP podmiotu niebędącego podmiotem wydającym certyfikat, który przygotował deklarację oraz przechowuje dokumenty księgowe
Potwierdza się certyfikat, w myśl art. 36 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 241/1997

Other similar parallel texts

Modello di dichiarazione redditi

Modello e istruzioni di dichiarazione redditi (prima parte)

474

Modello di dichiarazione redditi

Modello e istruzioni di dichiarazione redditi (terza parte)

602

loading loading

Loading...

Website made by Zerouno Software S.r.l.