IT

Modello di dichiarazione redditi

TUTELA DEI DATI PERSONALI

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell IRPEF facoltativa.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. L'Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere nella parte I, capitolo 8 delle istruzioni di questo modello.

ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Non tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Per sapere se rientrate nella categoria dei contribuenti esonerati dall'obbligo di dichiarazione dei redditi, leggete le ISTRUZIONI, Parte I, capitolo 4.

OBBLIGO DI ALTRE DICHIARAZIONI

A seconda della vostra situazione personale, potreste essere obbligati a presentare altre dichiarazioni oltre al Fascicolo 1. A questo scopo dovete utilizzare i Fascicoli 2 e 3 (per gli altri redditi) e la dichiarazione IVA. Per sapere quali dichiarazioni dovete presentare, leggete le ISTRUZIONI, Parte I capitolo 2.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RELATIVE SANZIONI

È obbligatorio conservare fino al 31 dicembre 2013 tutta la documentazione relativa a redditi, ritenute, oneri, spese, ecc., a cui si fatto riferimento in questa dichiarazione. Entro tale data l'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di richiederla, e applicherà una sanzione a chi non in grado di esibire la documentazione richiesta.

CONTENUTO DEL MODELLO BASE

Il modello base per la dichiarazione deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati, ed composto come segue:
• il FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante, la seconda e la terza che contengono informazioni personali e quelle relative alla propria dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto che firma la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell IRPEF; firma della dichiarazione);
• il PROSPETTO dei familiari a carico; i QUADRI contrassegnati dalla lettera R (RA, RB, RC, RP, RN, RV e RX), e il QUADRO CR.

PL

Formularz podatkowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Większość danych wymaganych w deklaracji dla celów rozliczenia, potwierdzenia wartości i pobrania podatku należy podać obowiązkowo. Ich brak naraża na sankcje natury administracyjnej, a w niektórych przypadkach - karnej. Są to: dane osobowe, dane niezbędne do obliczenia podstawy i podatku oraz podpis. Natomiast inne dane (np. dotyczące kosztów odliczalnych lub ulg podatkowych) należy podać tylko wtedy, gdy podatnik zamierza z nich skorzystać. Ponadto, wybór przeznaczenia 8 promili i 5 promili podatku dochodowego od osób fizycznych jest dobrowolny.
Rozporządzenie z mocą ustawy nr 196 z 30 czerwca 2003 r. (Ustawa o ochronie danych osobowych) przewiduje system gwarantujący zabezpieczenie operacji przetwarzania danych osobowych. Organ zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe z pełnym poszanowaniem przepisów. Informacje dotyczące administratora danych, administratorów zewnętrznych oraz sposobów przetwarzania Państwa danych, jak również prawa, jakim one podlegają są dostępne w części I, w rozdziale 8 instrukcji do tego formularza.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADANIA DEKLARACJI O DOCHODACH

Nie wszyscy podatnicy mają obowiązek złożenia deklaracji o dochodach. Aby dowiedzieć się, czy są Państwo zwolnieni z obowiązku złożenia deklaracji o dochodach, należy przeczytać INSTRUKCJE, Część I, rozdział 4.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INNYCH DEKLARACJI

W zależności od Państwa sytuacji, mogą Państwo być zobowiązani do złożenia innych deklaracji oprócz Dokumentu 1. Do tego celu służą Dokumenty 2 i 3 (tytułem innych dochodów) i deklaracja VAT. Aby dowiedzieć się jakie deklaracje powinni Państwo złożyć, należy przeczytać INSTRUKCJE, Część I, rozdział 2.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI I ODNOŚNE SANKCJE

Całą dokumentację dotyczącą dochodów, potrąceń, zobowiązań, kosztów itp., które zostały uwzględnione w tej deklaracji należy obowiązkowo przechowywać do 31 grudnia 2013 r. Do tego czasu Urząd Skarbowy ma prawo jej zażądać, a na osoby niebędące w stanie przedstawić wymaganej dokumentacji zostają nałożone sankcje.

ZAWARTOŚĆ FORMULARZA PODSTAWOWEGO

Formularz podstawowy deklaracji powinni wypełnić wszyscy podatnicy, którzy nie zostali zwolnieni z obowiązku, a wygląda on następująco:
• KARTA TYTUŁOWA, złożona z trzech stron: pierwsza, zawierająca dane identyfikacyjne osoby składającej deklarację, druga i trzecia zawierające informacje osobowe oraz dotyczące własnej deklaracji (typ deklaracji; inny podmiot podpisujący deklarację; wybór przeznaczenia 8 i 5 promili podatku dochodowego od osób fizycznych; podpis deklaracji);
• LISTA członków rodziny na utrzymaniu; TABELE oznaczone literą R (RA, RB, RC, RP, RN, RV i RX), oraz TABELA CR.

Other similar parallel texts

Modello di dichiarazione redditi

Modello e istruzioni di dichiarazione redditi (seconda parte)

391

Modello di dichiarazione redditi

Modello e istruzioni di dichiarazione redditi (terza parte)

603

loading loading

Loading...

Website made by Zerouno Software S.r.l.