One of the most difficult and time consuming problems in a translator’s work are acronyms and abbreviations. I present here the ones I have encountered in the texts I translated. Obviously, you will not find here all existing acronyms. It would be impossible, especially since new ones are still emerging.

I hope you will find this glossary useful in your work.

Ii

I.P.S., IPS

Ispettorato di Pubblica Sicurezza
Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

ICI

imposta comunale sugli immobili
gminny podatek od nieruchomości

ICIAP

imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
gminny podatek od wykonywania działalności gospodarczej i zawodowej

IG, I.G.

interruttore generale
wyłącznik główny

INAF

Istituto Nazionale di Astrofisica
Krajowy Instytut Astrofizyki

IPT (medico veterinario)

insieme di muscoli Ischio Peroneo Tibiali
grupa mięśni kulszowo-strzałkowo-piszczelowych

IRAP

imposta regionale sulle attività produttive
regionalny podatek od działalności produkcyjnej

IRPEF

imposta sul reddito delle persone fisiche
podatek dochodowy od osób fizycznych

IRPEG

imposta sul reddito delle persone giuridiche
podatek dochodowy od osób prawnych

i.v., IV

indice viscosità
wskaźnik lepkości