One of the most difficult and time consuming problems in a translator’s work are acronyms and abbreviations. I present here the ones I have encountered in the texts I translated. Obviously, you will not find here all existing acronyms. It would be impossible, especially since new ones are still emerging.

I hope you will find this glossary useful in your work.

Cc

C.C.G., CCG

Casa di Compensazione e Garanzia
Izba Rozliczeniowa

C.C.I.A.A., CCIAA

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Izba Handlu Przemysłu Rzemiosła i Rolnictwa

C.N.P.A.P., CNPAP

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a Favore degli Avvocati e Procuratori
Krajowy Fundusz Zabezpieczeń Społecznych Adwokatów i Pełnomocników

C.O.A., COA

Comando Operativo Aeronavale
Powietrzno-Morska Grupa Operacyjna

C.R.A.

casa di riposo per anziani
dom spokojnej starości

C.d.A., CdA

Consiglio d'Amministrazione
Zarząd spółki

CAF

Centro di Assistenza Fiscale
Centrum Pomocy Podatkowej

CCL

Controllo Centralizzato Linee
Scentralizowana Kontrola Linii (informatyczny system kolejowy)

CDR

combustibile derivato da rifiuti
paliwo z odpadów

CE.S.I.FER.

Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie
dział wydawania certyfikatów bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw kolejowych

CONI

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Włoski Narodowy Komitet Olimpijski

CPI

certificato di prevenzione incendi
certyfikat zabezpieczeń przeciwopożarowych

CTC

Consorzio per la Tutela del Credito
odpowiednik Krajowego Rejestru Długów

c. l. d.

centro liquidazione danni
centrum likwidacji szkód

c.a.

cemento armato
żelbet, żelazobeton

c.a.p.

cemento armato precompresso
żelbet sprężony, żelazobeton sprężony

c.c.

copia per conoscenza
kopia do wiadomości

c.d.d.

come dovevasi dimostrare
co było do wykazania

c.p.

codice penale
kodeks karny

c.p., cp

cassa previdenziale
fundusz ubezpieczeń społecznych

c.s.

come sopra
jak wyżej

cc

centimetro cubo
centymetr sześcienny

cc/p

conto corrente postale
pocztowy rachunek bieżący

cfr.

confronta
porównaj

cto

cortocircuito
zwarcie